ประวัติความเป็นมาของสวนหลวง ร.๙

สวนหลวง ร.๙

สวนหลวง ร.๙ เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบุคคลและส่วนราชการช่วยกันดำเนินการ โดยช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์จากประชาชนชาวไทย จนสามารถสร้างเป็นสวนขนาดใหญ่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเนื่องในศุภมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้สวนหลวง ร.๙ เป็นสถานที่ส่งเสริมวิชาการทาง ด้านพฤกษศาสตร์ โดยปลูกรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ เพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดสวนหลวง ร.๙ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

เวลาเปิด-ปิดสวนหลวง ร.๙ 05.00-19.00 น.ผังสวนหลวง ร.๙

แผนผังสถานที่
ภายในสวนหลวง ร.๙ค่าบริการ

ค่าบริการต่างๆ ภายใน
สวนหลวง ร.๙ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินแสดงวันที่
จัดงานหรือจัดกิจกรรมติดต่อจองสถานที่

ติดต่อจองสถานที่เพื่อจัดงาน
หรือจัดกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลพฤกษศาสตร์

กิจกรรมภายในสวนหลวง ร.๙

ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนหลวง ร.๙เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 3 มิถุนายน 2567

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระจำนวน 20 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน  บริเวณด้านหน้าอาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.30 น.


3 มิถุนายน 2567  |   เริ่ม 7.30 น.กิจกรรมรับบริการ ตรวจ รักษาฟัน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน มูลนิธิสวนหลวงร.๙ มูลนิธิทันตนวตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรับบริการ ตรวจ รักษาฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ สนใจสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เบอรโทรศัพท์ 02-1062674


2-3 เมษายน 2567  |   เริ่ม 8.30 น.

ข่าวสารเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 3 มิถุนายน 

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระจำนวน 20 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน  บริเวณด้านหน้าอาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.30 น.เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 2 เมษายน 2567

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระจำนวน 30 รูป เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 บริเวณด้านหน้าอาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.00 น.ปิดสวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2566

เนื่องจากสวนหลวง ร.๙ จะจัดให้มีงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ดังเช่นทุกปี จึงขอปิดสวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้ในเวลา 5.00-8.00 น. และในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน จะไม่เปิดให้ประชาชนเข้าสวน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 28 กรกฏาคม 2566

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 28 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.30 น.

กิจกรรมออกกำลังกายในสวนหลวง ร.๙

Suanluang RAMA IX © 2018 | All Rights Reserved