หน้าหลัก > กิจกรรมภายในสวนหลวง ร.๙
เรื่อง    การบริหารจัดการศูนย์กีฬาสวนหลวงร. ๙        

ลนิธิสวนหลวง  ร.๙  มีความประสงค์สรรหาผู้บริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียด  เอกสารเสนอราคาได้ที่อาคารชายชล  สวนหลวง  ร.๙  ระหว่างวันจันทร์ที่  19  มิถุนายน 2567  ถึงวันจันทร์ที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ.2567  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  02 – 106 - 2674  โทรสาร  02 – 106 -2674  ในวันและเวลาทำการ

19  มิถุนายน 2567  - 28  มิถุนายน  พ.ศ.2567    |   เริ่ม 8.30น.เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 3 มิถุนายน 2567

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระจำนวน 20 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน  บริเวณด้านหน้าอาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.30 น.

3 มิถุนายน 2567   |   เริ่ม 7.30น.กิจกรรมรับบริการ ตรวจ รักษาฟัน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน มูลนิธิสวนหลวงร.๙ มูลนิธิทันตนวตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรับบริการ ตรวจ รักษาฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ สนใจสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เบอรโทรศัพท์ 02-1062674

2-3 เมษายน 2567   |   เริ่ม 8.30น.รายนามคณะกรรมการบริหาร

  |   เริ่ม น.รายพระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

  |   เริ่ม น.งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙  วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565

  |   เริ่ม น.เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 1 มกราคม 2567

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2567 ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร..๙ เวลา 7.30 น.

1 มกราคม 2567   |   เริ่ม 7.30น.ปิดสวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2566 

เนื่องจากสวนหลวง ร.๙ จะจัดให้มีงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ดังเช่นทุกปี จึงขอปิดสวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้ในเวลา 5.00-8.00 น. และในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน จะไม่เปิดให้ประชาชนเข้าสวน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙

  |   เริ่ม น.ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่เวลา 7.30 น.

13 ตุลาคม 2566   |   เริ่ม 7.30น.ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่เวลา 7.30 น.

13 ตุลาคม 2566   |   เริ่ม 7.30น.เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 28 กรกฏาคม บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.30 น.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 28 กรกฏาคม บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.30 น.

28 กรกฎาคม   |   เริ่ม 7.30น.ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร 3 มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 3 มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารถกลพระเกียรติ เวลา 7.00 น.

3 มิถุนายน 2566   |   เริ่ม 7.00น.กิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ทำบุญตักบาตร และ กิจกรรมบริการ ตรวจ รักษาฟัน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสวนหลวงร.๙ จัดทำบุญตักบาตร ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ และได้ร่วมกับ มูลนิธิทันตนวตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมบริการ ตรวจ รักษาฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙

2 เมษายน 2566   |   เริ่ม น.สวนหลวง ร.๙ จำหน่ายต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ วันที่ 25-26 มีนาคม

สวนหลวง ร.9 เปิดจำหน่ายต้นไม้ดอกเพาะ พันธุ์เองเป็นประจำทุกเดือนในวันเสาร์และอาทิตย์สุดท้ายของปลายเดือน เดือนนี้พบกันวันที่ 25 -26 มี.ค.66 ชนิดพันธุ์ไม้ที่สวนหลวงจะมีจำหน่ายได้แก่ วาสนา สับปะรดสี บีโกเนีย เงินไหลมา เตยด่าง เดหลี หมากผู้หมากเมีย ขิงด่าง ไผ่ฟิลิปปินสีทอง​ เป็นต้น ต้นไม้เหล่านี้มีจำหน่ายที่เรือนเพาะชำ ทางเข้าประตู5 (หลังพาราไดซ์ พาร์ค ) เข้ามาในสวนแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 50 เมตร ขอเชิญผู้ที่รักต้นไม้มาอุดหนุนกันเพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาสวนของเรา

25-26 มีนาคม 2566   |   เริ่ม 8.30น.งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙

  |   เริ่ม น.ขอเชิญเที่ยวงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙  วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565

1-10 ธันวาคม 2565   |   เริ่ม 5.00น.ขอเชิญเที่ยวงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙  วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565

  |   เริ่ม น.สวนหลวง ร.๙ ทำบุญตักบาตร 13 ตุลาคม 2565

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และประชาชน ทำบุญตักบาตร บริเวณหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

13 ตุลาคม 2565   |   เริ่ม 7.00น.สวนหลวง ร.๙ ชวนชมสวนดอกไม้งามกลางกรุง พร้อมเปิดตัวสวนหลวงฯ ดิลิเวอรี่สั่งดอกไม้ออนไลน์

สวนหลวง ร.๙ ชวนชมสวนดอกไม้งามกลางกรุง พร้อมเปิดตัวสวนหลวงฯ ดิลิเวอรี่สั่งดอกไม้ออนไลน์เปิดจุดเช็คอิน ณ กลางกรุง สวนหลวง ร.๙ ชวนสัมผัสความงามของทุ่งดอกไม้ และเต็มอิ่มไปกับความรู้สู้โควิดในนิทรรศการสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 พร้อมเปิดตัวครั้งแรกของสวนหลวงฯ ดิลิเวอรี่ บริการส่งดอกไม้งามถึงบ้าน 1-10 ธ.ค. นี้ โดยเปิดจำหน่ายดอกไม้ออนไลน์ ในราคากระจาดละ 250 บาท จำนวน 6 ต้น เลือกได้ 5 พันธุ์ ได้แก่ บานชื่นหนู เข็มอินเดีย ผีเสื้อ แวววิเชียร และสร้อยไก่ ค่าส่งตามน้ำหนักและระยะทาง พิเศษ เมื่อสั่งซื้อ 10 กระจาดขึ้นไป ส่งฟรี สนใจติดต่อ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โทรศัพท์ 0 2106 2674 Email : [email protected] ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น

1-10 ธันวาคม 2564   |   เริ่ม 8.00น.งดจัดกิจกรรมในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ปี 2564

สวนหลวง ร.๙ งดจัดกิจกรรมในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙แต่บริเวณต่างๆ ในสวนยังปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามประชาชนสามารถเข้าชมสวนได้ตามปกติ

1-10 ธันวาคม 2564   |   เริ่ม น.ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

๒ เมษายน ๒๕๖๔   |   เริ่ม 7.00น.ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม 2563 บริเวณหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา ๗.๐๐ น. 2021

12 สิงหาคม   |   เริ่ม 7.00น.ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บริเวณหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา ๗.๐๐ น.

28 กรกฎาคม 2563   |   เริ่ม 7.00น.มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนริมคลองประเวศและชุมชนปากคลองสองห้อง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ทางมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โดย คุณอุทยาน อุทยานะกะ รองประธานกรรมการบริหาร คุณณพงษ์ ดวงดี ผู้จัดการ และคุณประเชิญ ร่วมกระโทก หัวหน้าสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับคุณวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. ไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ให้กับประชาชนในชุมชนริมคลองประเวศและชุมชนปากคลองสองห้อง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

30 เมษายน 2563   |   เริ่ม น.

Suanluang RAMA IX © 2018 | All Rights Reserved