หน้าหลัก > กิจกรรมภายในสวนหลวง ร.๙ > รายนามคณะกรรมการบริหาร
รายนามคณะกรรมการบริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหาร

 

นายดนุชา                    สินธวานนท์                                                                 ประธานกรรมการบริหาร

ท่านผู้หญิงภรณี           ล่ำซำ                                                                            รองประธานกรรมการ

ดร.วีระชัย                    ณ นคร                                                                         รองประธานกรรมการ

คุณหญิงกัญญา             หงส์ลดารมภ์                                                               รองประธานกรรมการ

นางจันทรา                  อาชวานันทกุล                                                              กรรมการ

ดร.ก่องกานดา             ชยามฤต                                                                        กรรมการ

คุณหญิงนิโลบล           กระจ่างสนธิ์                                                                 กรรมการ

...เบญจาภา           ไกรฤกษ์                                                                        กรรมการ

นางจันทรา                  อินทรทูต                                                                       กรรมการ

นางพาสินี                    ลิ่มอติบูลย์                                                                    กรรมการ

นางอภิเพ็ญ                  พิทยชวาล                                                                     กรรมการ

ศ.อภิวันท์                 กำลังเอก                                                                        กรรมการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ.  หรือ ผู้แทน                            กรรมการ

ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผหรือ ผู้แทน           กรรมการ

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. หรือ ผู้แทน          กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หรือ ผู้แทน                                             กรรมการ         

ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ กทม. หรือ ผู้แทน                                 กรรมการ

หัวหน้าสวนหลวง  ร. หรือ ผู้แทน                                                                  กรรมการ

นางสาวตรีดาว    อภัยวงศ์                                                                                  กรรมการ เลขานุการ

 

                            


วันและเวลา

วันที่ เวลา น. - น.
สถานที่


ภาพกิจกรรมแชร์โพสนี้      

กิจกรรมอื่นๆเรื่อง    การบริหารจัดการศูนย์กีฬาสวนหลวงร. ๙        

19  มิถุนายน 2567  - 28  มิถุนายน  พ.ศ.2567    |   เริ่ม8.30 น.เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 3 มิถุนายน 2567

3 มิถุนายน 2567   |   เริ่ม7.30 น.กิจกรรมรับบริการ ตรวจ รักษาฟัน

2-3 เมษายน 2567   |   เริ่ม8.30 น.

Suanluang RAMA IX © 2018 | All Rights Reserved