โมกราชินี

โมกราชินี ชื่อวิทยาศาสตร์:  Wrightia sirikitiae Mid & Santisuk วงศ์:  APOCYNACEAE ต้น "โมกราชินี" เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก อยู่ในสกุลโมกมัน ซึ่งค้นพบโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย สันติสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำรวจ และจำแนกพรรณไม้ กรมป่าไม้ และราชบัณฑิต ได้สำรวจพรรณพฤกษชาติภูเขาหินปูน ที่จังหวัดสระบุรี ได้ค้นพบพรรณไม้ในสกุลโมกมัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และตรวจสอบตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง ในหอพรรณไม้ต่างประเทศ พบว่ายังไม่เคยปรากฏชื่อ หรือรายงานลักษณะรูปพรรณ ของพรรณไม้ชนิดนี้ จึงได้ร่วมกับ Dr. D.M. Middleton ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้วงศ์ Apocynaceae ของโลก ยกให้เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก กรมป่าไม้ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต ใช้ชื่อพรรณไม้นี้ตามพระนามของสมเด็จพระบรมราชินีว่า โมกราชินี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia sirikitiae […]

continue reading »