• รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

                            รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙    พล.อ.อ.กำธน  สินธวานนท์                                         ประธานกรรมการ นายอาษา     เมฆสวรรค์                                              รองประธานกรรมการ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์   วีรานุวัตติ์             […]

  continue reading »

   
   
 • คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙

  รายนามของคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙   ๑. หม่อมหลวงชนะพันธุ์ กฤดากร ประธานกรรมการ ๒. ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ รองประธานกรรมการ ๓. รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ รองประธานกรรมการ ๔. นางอดิศัย นันทาภิวัธน์ รองประธานกรรมการ ๕. นายอุทยาน อุทยานะกะ รองประธานกรรมการ ๖. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหาคร กรรมการ ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร กรรมการ ๘. หัวหน้าสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร กรรมการ ๙. นายสุรีย์ เหมะพรรณ์ กรรมการ ๑๐. คุณหญิงนิโลบล กระจ่างสนธิ์ กรรมการ ๑๑. ผศ.ดร.จิรายุพิน จันทรประสงค์ กรรมการ ๑๒. รองผู้ว่าการกิจการสังคม […]

  continue reading »