วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย สวนหลวง ร.๙ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

continue reading »