กรรมการ Archive

 •                           รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙    พล.อ.อ.กำธน  สินธวานนท์                           […]

  รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

                            รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙    พล.อ.อ.กำธน  สินธวานนท์                           […]

  Continue Reading...

 • รายนามของคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙   ๑. หม่อมหลวงชนะพันธุ์ กฤดากร ประธานกรรมการ ๒. ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ รองประธานกรรมการ ๓. รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ รองประธานกรรมการ ๔. นางอดิศัย นันทาภิวัธน์ รองประธานกรรมการ ๕. นายอุทยาน อุทยานะกะ รองประธานกรรมการ ๖. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหาคร กรรมการ ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร […]

  คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙

  รายนามของคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙   ๑. หม่อมหลวงชนะพันธุ์ กฤดากร ประธานกรรมการ ๒. ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ รองประธานกรรมการ ๓. รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ รองประธานกรรมการ ๔. นางอดิศัย นันทาภิวัธน์ รองประธานกรรมการ ๕. นายอุทยาน อุทยานะกะ รองประธานกรรมการ ๖. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหาคร กรรมการ ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร […]

  Continue Reading...