ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนฯ โดยเคร่งครัดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทุกกรณี โดยเฉพาะ
หอรัชมงคลและอาคารถกลพระเกียรติ (ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดติดตามผนังอาคาร หากผิดระเบียบของสวนฯ จะปรับเงิน
ค้ำประกันของเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยปฏิบัติดังนี้

๑. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์  (กรณีถ่ายภาพชุดวิวาห์สามารถชำระเงินได้ในวันใช้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระล่วงหน้า)

๒. การขอเช่าสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส   ติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

อัตราการขอใช้บริการต่างๆ มีดังนี้

        ๑. การถ่ายภาพชุดวิวาห์                                                                                  ๑,๐๐๐ บาท/ชุด/ครั้ง

        ๒. การถ่ายภาพนิ่ง                                                                                          ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๓. การถ่ายภาพยนตร์, ถ่ายละคร, ถ่ายวีดีโอ, ถ่ายโฆษณา                         ๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๔. การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (ใช้หน้าอาคารชายชล)                   ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๕. การใช้หอรัชมงคล (สัมมนา, รับปริญญาบัตร)                                       ๓๐,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๖. การใช้อาคารถกลพระเกียรติ                                                                  ๒๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๗. เช่ารถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ                                                            ๓๖๐ บาท/รอบ/คัน

        ๘. เช่ารถไฟฟ้า ๖ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ                                                               ๒๕๐ บาท/รอบ/คัน

        ๙. รถบริการรอบสวน (เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๓๐-๑๗.๓๐ น.)                      ๑๐  บาท/รอบ/คน

 

*วางเงินค้ำประกันของเสียหาย ๕,๐๐๐ บาท (กรณีข้อ ๒-๖)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โทร. ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖
สำนักงานสวนหลวง ร.๙  โทร. ๐๓-๓๒๘-๑๓๙๕

ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ภาพอาคารถกลพระเกียรติ

 

 

ภาพหอรัชมงคล

 

  

Tags: , ,