รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

 

 1.  พล.อ.อ.กำธน  สินธวานนท์                                         ประธานกรรมการ
 2. นายอาษา     เมฆสวรรค์                                              รองประธานกรรมการ
 3. ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์   วีรานุวัตติ์                                   กรรมการ
 4. นายจิรายุ    อิศรางกูร ณ อยุธยา                                   กรรมการ
 5. นายสุเมธ    ตันติเวชกุล                                                กรรมการ
 6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                        กรรมการ
 7. เลขาธิการ กปร.                                                            กรรมการ
 8. นายกองเอกเปล่งศักดิ์    ประกาศเภสัช                         กรรมการ
 9. นายอภิชัย    จันทรเสน                                                 กรรมการ
 10. นายสันทัด   โรจนสุนทร                                                กรรมการ
 11. นายวีรวัฒน์     ชลายน                                                  กรรมการ
 12. นายส่งเกียรติ     ทานสัมฤทธิ์                                       กรรมการ
 13. นางมัทนา     วัทนฤทธิ์                                                กรรมการ
 14. นายวีระชัย       ณ นคร                                                 กรรมการ
 15. นายบรรยงค์    ล่ำซำ                                                    กรรมการ
 16. หม่อมหลวง ชนะพันธุ์  กฤดากร                                    กรรมการและเลขานุการ
 17. นางปราณี  บูรณวัฒนาโชค                                          ผู้ตรวจสอบบัญชีกิตติมศักดิ์

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,