ระเบียบการจองร้านค้า ต้นไม้ และอุปกรณ์จัดสวน ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ปี ๒๕๕๔

ระเบียบการจองร้านค้าต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน
ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ปี ๒๕๕๔

ร้านค้าต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน บริเวณสนามราษฎร์  (ประตูเฟื่องฟ้า)  ประกอบด้วย
๑. แผงร้านค้า ขนาด ๔x๖ เมตร     ราคา     ๙,๐๐๐ บาท
๒. แผงร้านค้า ขนาด ๖x๖ เมตร     ราคา   ๑๑,๐๐๐ บาท

กรุณาแจ้งจองร้านตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ในเวลาราชการ  ณ อาคารหอพฤกษศาสตร์ สวนหลวง ร.๙
โทร.  ๐๒-๓๒๘-๑๓๙๑  และ ๐๒-๓๒๘-๑๓๙๔
ผู้เช่าเดิมหากไม่แจ้งภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

อุปกรณ์ที่จัดให้ภายในร้าน
– หลอดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ หลอด  **ถังน้ำ ร้านค้าต้องเตรียมมาเอง**

ข้อพึงปฏิบัติ
๑. งานเริ่มตั้งแต่เวลา  ๗.๓๐ น.–๑๙.๐๐ น. โดยประมาณ
๒. ขนส่งสินค้าเข้าหน้าร้านเวลา ๕.๐๐ น.-๗.๓๐ น. และ ๒๐.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. เท่านั้น นอกเวลาให้ใช้รถเข็นเข้ามาบริเวณงาน
๓. ลงสินค้าเสร็จแล้วให้นำรถไปจอดในบริเวณที่จัดไว้ให้  ส่วนลานจอดรถขอสงวนไว้ให้ลูกค้าของท่าน
๔. ห้ามนำสินค้าหรือสิ่งของที่นอกเหนือจากที่อนุญาตมาขายในงาน
๕. ห้ามจำหน่ายพรรณไม้หวงห้าม  เช่น กล้วยไม้ป่า เอื้องปากนกแก้ว  เป็นต้น หากฝ่าฝืนจะถูกจับ
๖. สวนหลวง ร.๙ คือสวนสาธารณะ ของกทม. ต้องทำตามกฎ เช่น ไม่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ทิ้งขยะให้ลงถัง  ฯลฯ  มีเทศกิจตรวจ
๗. ผู้ขายต้องแสดงบัตรขณะผ่านเข้าออกประตู (๑ บัตรใช้ได้เฉพาะ ๑ ท่าน)  ไม่มีบัตรต้องเสียค่าผ่านประตู
๘. ในยามวิกาลอนุญาตให้อยู่เฝ้าร้านได้ ๑ ร้านต่อ๑ ท่าน โดยมีบริการห้องสุขาเท่านั้น
๙. ผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธ์ให้ผู้อื่น และไม่มีสิทธิที่จะนำร้านค้าไปให้เช่าช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง หรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ ต่อจากผู้เช่ารายอื่น หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในปีต่อไปทันที
๑๐. กรณีที่มีความจำเป็นต้องขนต้นไม้ส่งลูกค้า ทางสวนหลวง ร.๙ ไม่อนุญาตให้นำรถมารับของในงาน แต่จะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถเข็นไว้ให้บริการ
๑๑. ผู้เช่าต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ ขณะได้รับคำตักเตือนด้วยการปฏิบัติตามด้วยดี
๑๒. หากทางผู้เช่ากระทำผิดข้อพึงปฏิบัติข้างต้นที่กล่าวมา ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะตักเตือนด้วยวาจา หรือยกเลิกการเช่าโดยไม่คืนเงินค่าเช่าสถานที่  พร้อมทั้งจะขอตัดสิทธิ์ในการออกร้านในปีต่อไป
๑๓. ห้ามต่อไฟจากขั้วหลอดหรือเต้าเสียบเพราะฟิวส์จะขาด เต้าเสียบใช้เฉพาะเครื่องไฟฟ้าที่กินไฟน้อย ๆ
๑๔. ห้องสุขา เปิดล่วงหน้า ๒ วัน ใช้ที่ข้างสำนักงานย่อยรมณีย์ และศูนย์กีฬา