ระเบียบการจองร้านค้าต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน
ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ปี ๒๕๕๔

ร้านค้าต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน บริเวณสนามราษฎร์  (ประตูเฟื่องฟ้า)  ประกอบด้วย
๑. แผงร้านค้า ขนาด ๔x๖ เมตร     ราคา     ๙,๐๐๐ บาท
๒. แผงร้านค้า ขนาด ๖x๖ เมตร     ราคา   ๑๑,๐๐๐ บาท

กรุณาแจ้งจองร้านตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ในเวลาราชการ  ณ อาคารหอพฤกษศาสตร์ สวนหลวง ร.๙
โทร.  ๐๒-๓๒๘-๑๓๙๑  และ ๐๒-๓๒๘-๑๓๙๔
ผู้เช่าเดิมหากไม่แจ้งภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

อุปกรณ์ที่จัดให้ภายในร้าน
– หลอดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ หลอด  **ถังน้ำ ร้านค้าต้องเตรียมมาเอง**

ข้อพึงปฏิบัติ
๑. งานเริ่มตั้งแต่เวลา  ๗.๓๐ น.–๑๙.๐๐ น. โดยประมาณ
๒. ขนส่งสินค้าเข้าหน้าร้านเวลา ๕.๐๐ น.-๗.๓๐ น. และ ๒๐.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. เท่านั้น นอกเวลาให้ใช้รถเข็นเข้ามาบริเวณงาน
๓. ลงสินค้าเสร็จแล้วให้นำรถไปจอดในบริเวณที่จัดไว้ให้  ส่วนลานจอดรถขอสงวนไว้ให้ลูกค้าของท่าน
๔. ห้ามนำสินค้าหรือสิ่งของที่นอกเหนือจากที่อนุญาตมาขายในงาน
๕. ห้ามจำหน่ายพรรณไม้หวงห้าม  เช่น กล้วยไม้ป่า เอื้องปากนกแก้ว  เป็นต้น หากฝ่าฝืนจะถูกจับ
๖. สวนหลวง ร.๙ คือสวนสาธารณะ ของกทม. ต้องทำตามกฎ เช่น ไม่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ทิ้งขยะให้ลงถัง  ฯลฯ  มีเทศกิจตรวจ
๗. ผู้ขายต้องแสดงบัตรขณะผ่านเข้าออกประตู (๑ บัตรใช้ได้เฉพาะ ๑ ท่าน)  ไม่มีบัตรต้องเสียค่าผ่านประตู
๘. ในยามวิกาลอนุญาตให้อยู่เฝ้าร้านได้ ๑ ร้านต่อ๑ ท่าน โดยมีบริการห้องสุขาเท่านั้น
๙. ผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธ์ให้ผู้อื่น และไม่มีสิทธิที่จะนำร้านค้าไปให้เช่าช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง หรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ ต่อจากผู้เช่ารายอื่น หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในปีต่อไปทันที
๑๐. กรณีที่มีความจำเป็นต้องขนต้นไม้ส่งลูกค้า ทางสวนหลวง ร.๙ ไม่อนุญาตให้นำรถมารับของในงาน แต่จะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถเข็นไว้ให้บริการ
๑๑. ผู้เช่าต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ ขณะได้รับคำตักเตือนด้วยการปฏิบัติตามด้วยดี
๑๒. หากทางผู้เช่ากระทำผิดข้อพึงปฏิบัติข้างต้นที่กล่าวมา ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะตักเตือนด้วยวาจา หรือยกเลิกการเช่าโดยไม่คืนเงินค่าเช่าสถานที่  พร้อมทั้งจะขอตัดสิทธิ์ในการออกร้านในปีต่อไป
๑๓. ห้ามต่อไฟจากขั้วหลอดหรือเต้าเสียบเพราะฟิวส์จะขาด เต้าเสียบใช้เฉพาะเครื่องไฟฟ้าที่กินไฟน้อย ๆ
๑๔. ห้องสุขา เปิดล่วงหน้า ๒ วัน ใช้ที่ข้างสำนักงานย่อยรมณีย์ และศูนย์กีฬา

 

Tags: , , , , ,