รายนามของคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙
 

๑. หม่อมหลวงชนะพันธุ์ กฤดากร ประธานกรรมการ
๒. ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
๓. รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ รองประธานกรรมการ
๔. นางอดิศัย นันทาภิวัธน์ รองประธานกรรมการ
๕. นายอุทยาน อุทยานะกะ รองประธานกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหาคร กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร กรรมการ
๘. หัวหน้าสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร กรรมการ
๙. นายสุรีย์ เหมะพรรณ์ กรรมการ
๑๐. คุณหญิงนิโลบล กระจ่างสนธิ์ กรรมการ
๑๑. ผศ.ดร.จิรายุพิน จันทรประสงค์ กรรมการ
๑๒. รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผ. กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. กรรมการ
๑๕. พลตำรวจโท โกศล ลิมปิชาติ กรรมการ
๑๖. หม่อมราชวงศ์เบญจาภา ไกรฤกษ์ กรรมการ
๑๗. หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ กรรมการ
๑๘. ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข กรรมการ
๑๙. คุณอภิเพ็ญ ทิพยชวาล กรรมการ
๒๐. คุณหญิงกัญญา หงส์ลดารมภ์ กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

Tags: ,