• ที่ตั้งของสวนหลวง ร.๙ และการเดินทาง

  ที่ตั้งของสวนหลวง ร.๙ และการเดินทาง

  สวนหลวง ร.๙ ตั้งอยู่ที่แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เป็นฝ่ายสนับสนุนกิจการ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ และกรุงเทพมหานคร ร่วมดำเนินการให้สวนมีสภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำเป็นผู้ออกแบบผังหลัก  สวนหลวง ร.๙ เปิดให้เข้าชมสวนทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. แต่เก็บค่าผ่านประตูคนละ ๑๐ บาท ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการเจ้าหน้าที่นำชม ติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิสวนหลวง ร.๙ ณ อาคารชายชล

  continue reading »

   
   
 • ระเบียบการขอใช้สถานที่สวนหลวง ร.๙

  ระเบียบการขอใช้สถานที่สวนหลวง ร.๙

          ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนฯ โดยเคร่งครัดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทุกกรณี โดยเฉพาะ หอรัชมงคลและอาคารถกลพระเกียรติ (ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดติดตามผนังอาคาร หากผิดระเบียบของสวนฯ จะปรับเงิน ค้ำประกันของเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยปฏิบัติดังนี้ ๑. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์  (กรณีถ่ายภาพชุดวิวาห์สามารถชำระเงินได้ในวันใช้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระล่วงหน้า) ๒. การขอเช่าสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส   ติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๒-๑๐๖๒๖๗๔ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. อัตราการขอใช้บริการต่างๆ มีดังนี้         ๑. การถ่ายภาพชุดวิวาห์                                                                                  ๑,๐๐๐ บาท/ชุด/ครั้ง         ๒. การถ่ายภาพนิ่ง            […]

  continue reading »

   
   
 • พื้นที่ในสวนหลวง ร.๙

  พื้นที่ในสวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๖ บริเวณ ดังนี้ บริเวณ ที่ ๑ อุทยานมหาราช พื้นที่ประมาณ ๒๑ ไร่ ประกอบด้วยหอรัชมงคล ด้านหน้าเป็นสวนราชพฤกษ์ และสระน้ำพุขนาดใหญ่ ๓ สระ ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม  ภายในจัดเป็นห้องกระจก ๙ ห้อง แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนเครื่องใช้ส่วนพระองค์บางอย่าง และมีห้องประชุมขนาดใหญ่ ๕๐๐ ที่นั่ง

  continue reading »

   
   
 • รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

                            รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙    พล.อ.อ.กำธน  สินธวานนท์                                         ประธานกรรมการ นายอาษา     เมฆสวรรค์                                              รองประธานกรรมการ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์   วีรานุวัตติ์             […]

  continue reading »

   
   
 • คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙

  รายนามของคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙   ๑. หม่อมหลวงชนะพันธุ์ กฤดากร ประธานกรรมการ ๒. ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ รองประธานกรรมการ ๓. รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ รองประธานกรรมการ ๔. นางอดิศัย นันทาภิวัธน์ รองประธานกรรมการ ๕. นายอุทยาน อุทยานะกะ รองประธานกรรมการ ๖. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหาคร กรรมการ ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร กรรมการ ๘. หัวหน้าสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร กรรมการ ๙. นายสุรีย์ เหมะพรรณ์ กรรมการ ๑๐. คุณหญิงนิโลบล กระจ่างสนธิ์ กรรมการ ๑๑. ผศ.ดร.จิรายุพิน จันทรประสงค์ กรรมการ ๑๒. รองผู้ว่าการกิจการสังคม […]

  continue reading »