• พื้นที่ในสวนหลวง ร.๙

  พื้นที่ในสวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๖ บริเวณ ดังนี้ บริเวณ ที่ ๑ อุทยานมหาราช พื้นที่ประมาณ ๒๑ ไร่ ประกอบด้วยหอรัชมงคล ด้านหน้าเป็นสวนราชพฤกษ์ และสระน้ำพุขนาดใหญ่ ๓ สระ ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม  ภายในจัดเป็นห้องกระจก ๙ ห้อง แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนเครื่องใช้ส่วนพระองค์บางอย่าง และมีห้องประชุมขนาดใหญ่ ๕๐๐ ที่นั่ง

  continue reading »

   
   
 • รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

                            รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙    พล.อ.อ.กำธน  สินธวานนท์                                         ประธานกรรมการ นายอาษา     เมฆสวรรค์                                              รองประธานกรรมการ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์   วีรานุวัตติ์             […]

  continue reading »

   
   
 • คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙

  รายนามของคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙   ๑. หม่อมหลวงชนะพันธุ์ กฤดากร ประธานกรรมการ ๒. ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ รองประธานกรรมการ ๓. รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ รองประธานกรรมการ ๔. นางอดิศัย นันทาภิวัธน์ รองประธานกรรมการ ๕. นายอุทยาน อุทยานะกะ รองประธานกรรมการ ๖. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหาคร กรรมการ ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร กรรมการ ๘. หัวหน้าสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร กรรมการ ๙. นายสุรีย์ เหมะพรรณ์ กรรมการ ๑๐. คุณหญิงนิโลบล กระจ่างสนธิ์ กรรมการ ๑๑. ผศ.ดร.จิรายุพิน จันทรประสงค์ กรรมการ ๑๒. รองผู้ว่าการกิจการสังคม […]

  continue reading »