Archive for May, 2012

 • An international garden featuring arrangements from different regions of the world can also be found in Suan Luang Rama IX Public Park : –  Chinese Garden and Japanese Garden are […]

  International Garden In Suan Luang Rama9

  An international garden featuring arrangements from different regions of the world can also be found in Suan Luang Rama IX Public Park : –  Chinese Garden and Japanese Garden are […]

  Continue Reading...

 • ภายในสวนหลวง ร.๙ ยังกำหนดแผนผังให้มีสวนนานาชาติ สอดแทรกอยู่ด้วย 7 ชาติ ได้แก่                 สวนจีน สวนญี่ปุ่น เป็นสวนของโลกภาคตะวันออก                 สวนต่าง ๆ ของชาติในทวีปยุโรป คือสวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส สวนอิตาลี สวนสเปนเป็นสวนของโลกภาคตะวันตก                 สวนอเมริกัน มีลักษณะเป็นสวนชนิดใหม่                 สวนนานาชาติสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ 7 ประเทศดังกล่าว ซึ่งสามารถเป็นที่ค้นคว้า หาความรู้ทางด้านความสวยงาม ประวัติศาสตร์ […]

  สวนนานาชาติในสวนหลวง ร.๙

  ภายในสวนหลวง ร.๙ ยังกำหนดแผนผังให้มีสวนนานาชาติ สอดแทรกอยู่ด้วย 7 ชาติ ได้แก่                 สวนจีน สวนญี่ปุ่น เป็นสวนของโลกภาคตะวันออก                 สวนต่าง ๆ ของชาติในทวีปยุโรป คือสวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส สวนอิตาลี สวนสเปนเป็นสวนของโลกภาคตะวันตก                 สวนอเมริกัน มีลักษณะเป็นสวนชนิดใหม่                 สวนนานาชาติสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ 7 ประเทศดังกล่าว ซึ่งสามารถเป็นที่ค้นคว้า หาความรู้ทางด้านความสวยงาม ประวัติศาสตร์ […]

  Continue Reading...