ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนฯ โดยเคร่งครัดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทุกกรณี โดยเฉพาะ หอรัชมงคลและอาคารถกลพระเกียรติ (ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดติดตามผนังอาคาร หากผิดระเบียบของสวนฯ จะปรับเงิน ค้ำประกันของเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยปฏิบัติดังนี้

๑. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ (กรณีถ่ายภาพชุดวิวาห์สามารถชำระเงินได้ในวันใช้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระล่วงหน้า)

๒. การขอเช่าสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส ติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

อัตราการขอใช้บริการต่างๆ มีดังนี้

๑. การถ่ายภาพชุดวิวาห์ ๑,๐๐๐ บาท/ชุด/ครั้ง

๒. การถ่ายภาพนิ่ง ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

๓. การถ่ายภาพยนตร์, ถ่ายละคร, ถ่ายวีดีโอ, ถ่ายโฆษณา ๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

๔. การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (ใช้หน้าอาคารชายชล) ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

๕. การใช้หอรัชมงคล (สัมมนา, รับปริญญาบัตร) ๓๐,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

๖. การใช้อาคารถกลพระเกียรติ ๒๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

๗. เช่ารถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ ๓๖๐ บาท/รอบ/คัน

๘. เช่ารถไฟฟ้า ๖ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ ๒๕๐ บาท/รอบ/คัน

๙. รถบริการรอบสวน (เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๓๐-๑๗.๓๐ น.) ๑๐ บาท/รอบ/คน

*วางเงินค้ำประกันของเสียหาย ๕,๐๐๐ บาท (กรณีข้อ ๒-๖)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โทร. ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖ สำนักงานสวนหลวง ร.๙ โทร. ๐๓-๓๒๘-๑๓๙๕

 

Tags: ,