ทางสวนหลวง ร.๙ ได้รับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนจำนวน ๔ คน จากภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ระหว่างวันที่ ๕-๒๓ มีนาคมที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: