ความหมายของตรามูลนิธิสวนหลวง ร. ๙
ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี

Suanluang Rama IX Foundation Logoรูปฟอร์มนอกโดยรอบเป็นรูปดอกบัว รูปภายในเป็นต้นไทรใหญ่แผ่สาขาและกิ่งก้าน มีต้นไม้เล็กประกอบเงาไม้ ตรงกลางเป็นรูปรุกขเทวดา ซึ่งเป็นเทพรักษาต้นไม้ (เทพารักษ์) พร้อมทั้งเรือนแก้ว ตรงยอดดอกบัวเป็นพระมหามงกุฎ ในพระมหามงกุฎเป็นตัวอุ เลข ๙

รูปดอกบัวภายนอก เป็นไม้น้ำชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากดินที่มีน้ำหล่อเลี้ยง ชาวพุทธโดยทั่วไปใช้เป็นพุทธบัลลังก์ของพระพุทธรูป หมายถึง ศาสนา ซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ

รูปต้นไทรใหญ่ ไม้เล็ก เงาไม้ และพืชต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากดิน เจริญงอกงามเติบใหญ่ด้วยกำลังแผ่นดิน ให้ดอกผล ให้มวลมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้บริโภค ได้ใช้อาศัยร่มเงา

ต้นไม้ใหญ่ต่าง ๆ เมื่อขึ้นรวมกันมากก็เป็นสวนป่า ใช้ไม้ทำที่พักอาศัย
ต้นไม้ผลต่าง ๆ เมื่อขึ้นรวมกันมากก็เป็นสวนผลไม้ ใช้บริโภค
ต้นไม้ดอกต่าง ๆ เมื่อขึ้นรวมกันมากก็เป็นสวนดอกไม้ ให้ชื่นชม
ต้นไม้สมุนไพรต่าง ๆ เมื่อขึ้นรวมกันมากก็เป็นสวนสมุนไพร ใช้รักษาโรค
ต้นพืชหญ้าต่าง ๆ เมื่อขึ้นรวมกันมากก็เป็นนา ใช้บริโภค

ต้นไม้ เหล่านี้เกิดจากกำลังแผ่นดินทั้งสิ้น

ผ่นดิน หมายถึง ชาติ
รูปพระมหามงกุฎ หมายถึง พระมหากษัตริย์
รูปพระมหามงกุฎ ประดิษฐานเหนือดอกบัว หมายถึง ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนา
รูปอุ เลข ๙ หมาย ถึง รัชกาลที่ ๙
รูปรุกขเทวดา เป็นเทพซึ่งรักต้นไม้ทั้งหลาย หมายถึง รักน้ำ รูปเรือนแก้ว หมายถึง ความสว่าง เจริญรุ่งเรือง

แผ่นดินนั้นให้คุณแก่สรรพมนุษย์ และสรรพสัตว์ได้ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นบน แผ่นดิน ทั้งอยู่อาศัย ทั้งบริโภค ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากกำลังแผ่นดินทั้งสิ้น คนจีนเขาถือว่า ต้นหลิวเป็นต้นไม้ที่รู้คุณของแผ่นดิน คือ โค้งให้กับแผ่นดิน

 

Tags: ,