กุ่ยช่ายม่วง Tulbaghia violacea Harv. วงศ์ AMARYLLIDACEAE

ชื่ออื่น Society Garlic

 

สรรพคุณ    หัว ใบ แก้ไข้ หอบหืด วัณโรค ลดควำมดันโลหิต      แก้ปวดท้อง โรคกระเพำะ โรคลำไส้

DSC_0164